Program FIO


Program FIO

Katowice, choć są miastem szerokich możliwości (niskie bezrobocie, dobra infrastruktura, obecność uczelni wyższych, centralna lokalizacja w ramach metropolii), borykają się z jednym niezwykle istotnym problemem – wyludnieniem. Procent mieszkańców decydujących się opuścić Katowice rośnie z każdym rokiem. Jako jeden z powodów tego zjawiska uznaje się niską aktywność społeczną jego mieszkańców, znikomą - choć z silną tendencją wzrostową - działalność organizacji pozarządowych oraz bardzo ograniczony dostęp do instytucji kultury, szczególnie w niektórych częściach miasta.
Jako odpowiedź na zaistniały problem, Związek Górnośląski rozpoczął - dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - realizację autorskiego programu mającego na celu zaktywizowanie mieszkańców najmniej czynnych społecznie dzielnic Katowic. Pożądanym efektem jest powstanie w dzielnicach centrów społecznych aktywności oraz zainicjowanie funkcjonowania grup inicjatywnych.  Projekt dedykowany jest bezpośrednio dla mieszkańców następujących jednostek pomocniczych (dzielnic) Katowic: Os. Witosa, Giszowca, wschodniiej części Brynowa - Os. Zgrzebnioka, Koszutki, Piotrowic-Ochojca, Wełnowca-Józefowca, Dębu i Kostuchny.
Jednym z elementów projektu jest organizacja spotkań lokalnych liderów wraz z mieszkańcami dzielnic w celu utworzenia swoistej mapy realnych potrzeb danego terytorium i ludzi go zamieszkujących. Uczestnicy dowiedzą się o historii swojego sąsiedztwa, a także wspólnie zarysują plan na jego przyszłość. Owoc pracy każdej z dzielnic będzie opublikowany w formie mini monografii na łamach czasopisma „Górnoślązak”, rozprowadzonych wśród jej mieszkańców. Spodziewanym rezultatem tego działania jest uświadomienie mieszkańcom ich potencjału i możliwości płynących z aktywnej współpracy na rzecz dobra wspólnego lokalnej społeczności.
Zaprszamy do współpracy!