Górnoślązak

Wydawca: Związek Górnośląski www.zg.org.pl
Redaguje zespół: Grzegorz Franki (redaktor naczelny), Mirella Dąbek, Dawid Fik (fotografia), Sławomir Fudala, Łucja Staniczkowa, Anita Witek, Dawid Wowra.
Stali współpracownicy: Sławomir Jarzyna, Krzysztof Kraus, Michał Materowski, Marcin Melon, Dariusz Nowak, Jacek Siegmund (rysunki), Kamila Ptaszyńska-Matloch, Krystian Węgrzynek.

Adres redakcji: 40-058 Katowice,
ul. Pawła Stalmacha 17, tel. 32 251 27 25 Email : gornoslazak@zg.org.pl
Dystrybucja: Zwiazek Górnośląski, biuro@zg.org.pl
DTP: Kazimierz Leja, dtp@zg.org.pl
Druk: Drukarnia TOLEK Sp. z o.o. 43-190 Mikołow, ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 32 326 20 90, www.tolek.com.pl
ISSN 2391-5331